ARTYKUŁY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DLA CIEBIE I TWOJEGO DZIECKA

Regulamin

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego kropkawkropke.com.pl (dalej zwany: „Sklepem”) i sprzedawcą oferowanych w nim artykułów jest Konrad Sojka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowania Wnętrz Konrad Sojka z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 16a lok. 6 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 526-256-21-44, (dalej zwaną: „Sprzedającym”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) zawiera postanowienia określające warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93) i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 4. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 5. „Kupujący” oznacza osobę nabywającą artykuły od Sprzedającego.
 6. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, akceptuje jego postanowienia i wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celach związanych z realizacją zamówienia oraz do celów promocji i reklamy działalności Sklepu. Wyżej wymienione oświadczenie Klient składa poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji w Sklepie lub na formularzu zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

§ 2. Asortyment Sklepu

 1. W ofercie handlowej znajdują akcesoria dla dzieci i rodziców.
 2. Na specjalne życzenie Klienta, Sprzedający stwarza również możliwość wykonania indywidualnych projektów.
 3. Ceny projektów indywidualnych tworzonych na specjalne zamówienie Klienta, uzgadniane są na podstawie wyceny materiałów i nakładu pracy i wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Projekt realizowany na indywidualne zamówienie, jako nieznajdujący się w regularnej ofercie Sklepu, nie podlega zwrotom.
 4. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Zamówienie składane przez Kupującego może dotyczyć jedynie artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Składając zamówienie Kupujący dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę produktu/ów. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sklep jedynie wówczas, gdy produkt objęty zamówieniem jest dostępny w magazynie. W przypadku, gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna, Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie na adres poczty elektronicznej. Od decyzji Kupującego będzie wówczas zależało, czy zamówienie ma zostać anulowane, czy też skompletowane z innym towarem.
 6. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego nowej ceny, zamówienie uważane jest za anulowane.
 7. Zdjęcia artykułów zamieszczonych na stronie Sklepu zrobione zostały z należytą starannością, tak aby jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd produktów. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.

§ 3. Zamówienia

 1. Zakupy w Sklepie internetowym https://kropkawkropke.com.pl/ dokonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego Sprzedającemu formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres: sklep@kropkawkropke.com.pl, jedynie do momentu wpłaty kwoty podanej w zamówieniu. Wycofane w ten sposób zamówienie nie podlega realizacji.
 3. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione uznane będą formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego (lub zawierające nieprawidłowy), ilości oraz modelu zamówionego towaru ewentualnie nie zawierające adresu, pod który Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar. Sprzedający poinformuje Kupującego o odrzuceniu formularza zamówienia.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Kupującego i otrzymanego przez Sprzedającego formularza zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego.
 5. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w szczególności, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do poprawności danych podanych w formularzu zamówienia.
 6. W celu weryfikacji, każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów Regulaminu otrzymane przez Sklep zamówienie, zostanie potwierdzone przez Sprzedającego pocztą elektroniczną na adres email podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 7. Dokonanie przez Sprzedającego potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w ust. 6 powyżej, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Zamówienie, którego z jakiejkolwiek przyczyny nie uda się potwierdzić w określonym w ust. 6 powyżej trybie, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.
 9. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia z powodu zaistnienia sytuacji, o której mowa w szczególności w § 3 ust. 5, w ciągu 5 dni zostaje ono skasowane.
 10. Projekty na indywidualne zamówienie są realizowane od 14-28 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

§ 4. Promocje i kody rabatowe

 1. „Kod Rabatowy” oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu na stronie internetowej Sklepu powoduje udzielenie Kupującemu rabatu na zasadach określonych poniżej.
 2. Sprzedający może generować Kody Rabatowe, które następnie będą udostępniane Kupującym w celach promocyjnych. Kody Rabatowe generowane przez Sprzedającego mogą być wykorzystywane jedynie w odniesieniu do wszystkich lub niektórych towarów Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany generować Kody Rabatowe jedynie w celach promocyjnych. Sprzedający zobowiązuje się do niepobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu wygenerowania Kodu Rabatowego.
 3. Kody Rabatowe są jednorazowego użytku i mogą być wykorzystane w terminie wskazanym w wiadomości otrzymywanej przez Kupującego wraz z Kodem Rabatowym. Skorzystanie z Kodu Rabatowego przez Kupującego powoduje obniżenie ceny o odpowiedni odsetek (procent, kwotę), zgodnie z wiadomością otrzymaną przez Kupującego wraz z Kodem Rabatowym. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 4. Towary wykonywane na zamówienia indywidualne nie podlegają promocjom ani kodom rabatowym

§ 5. Dostawa Towaru

 1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest na terenie całego obszaru Unii Europejskiej.
 2. Dostawa zamówionych produktów może być zrealizowana poza granicami Unii Europejskiej tylko w wypadku indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, i tylko w przypadku, gdy Sprzedający wyrazi zgodę na dostawę poza granicami Unii Europejskiej.
 3. Koszty oraz sposób wysyłki, o których mowa w ust. 2 powyżej negocjowane są indywidualnie.
 4. Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Pocztą Polską. Dane na przesyłce zawierać będą informacje wskazane przez Kupującego w formularzu zamówienia, w tym imię i nazwisko Kupującego oraz adres do korespondencji. Wraz z przesyłką Kupujący otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży, takich jak w szczególności: cena zakupionego produktu, nazwa zakupionego produktu a także informacja o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania bankowego potwierdzenia dokonania płatności za złożone zamówienie. Czas realizacji zamówienia stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione towary i wyda przesyłkę firmie kurierskiej ewentualnie Poczcie Polskiej celem dostarczenia do Kupującego.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Kupującego lub innych zawinionych przyczyn przez Kupującego. Każdy Kupujący drogą mailową otrzymuje informacje o fakcie wysłania paczki. W razie, gdy zamówienie nie zostało otrzymane przez Kupującego w ww. terminie, Kupujący ma obowiązek poinformować o tym fakcie Sprzedającego.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego https://kropkawkropke.com.pl/ .
 8. W przypadku większych zamówień, Sprzedający zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w osobnych partiach.
 9. Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta.
 10. Koszt przesyłki płatnej przy odbiorze w przypadku, gdy Sprzedający tak ustali z Kupującym, uzależniony będzie od wagi przesyłki, która będzie ustalona zgodnie z cennikiem operatora dostarczającego przesyłkę i jest płatny wraz z odpłatnością za zamówiony towar do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 11. Przy płatności przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu, koszt przesyłki wynosi każdorazowo: 20 złotych (dwadzieścia złotych) w przypadku przesyłki kurierskiej, oraz 18 złotych (osiemnaście złotych) w przypadku przesyłki priorytetowej realizowanej przez Pocztę Polską.
 12. Koszt przesyłki do 400zł jest stały. Każdorazowe zamówienie na kwotę 400zł lub więcej, realizowane jest na koszt Sprzedającego.

§ 6. Płatności

 • Zapłata za zakupiony w Sklepie internetowym https://kropkawkropke.com.pl/ towar, według wyboru Kupującego dokonanego na formularzu zamówienia, następuje: a) przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. 60105010251000009145292190, b) wpłatą gotówkową na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. 60105010251000009145292190, c) gotówką przy odbiorze przesyłki, do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej lub pracownika Poczty Polskiej, d) gotówką przy odbiorze przesyłki osobiście w siedzibie firmy przy ul. Radziłowskiej 3/16; 03-943 w Warszawie, e) poprzez system płatności Payu
 • W przypadku dokonania przez Kupującego płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 a) i c) warunkiem przystąpienia przez Sprzedającego do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności w terminie do 5 (pięciu) dni od skierowania do Sklepu prawidłowego zamówienia towaru. Termin ten ulega skróceniu do 3 dni w okresie wyprzedaży, którego czas trwania określony jest na stronie internetowej Sklepu. W razie braku ww. potwierdzenia dokonania płatności w odpowiednim terminie, zamówienie zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Kupującego.
 • W przypadku korzystania z formy płatności jaką jest platforma Payu, dane osobowe Klientów przekazywane są do PayU i PayU traktowany jest jako administrator otrzymanych danych.
 • W przypadku korzystania z formy płatności, jaką jest Payu, konto Klienta zostaje obciążone:

                    a) z momentem uzyskania przez PayU od właściwej Instytucji pośredniczącej zobowiązania do zapłaty kwoty Płatności Kartami   Płatniczymi, nie później jednak niż w terminie 1 godziny od zakończenia przez osobę dokonującą Płatności Kartą Płatniczą procesu wydawania polecenia Płatności Kartą Płatniczą,

                   b) z momentem ziszczenia się dwóch następujących warunków: uzyskania przez PayU od właściwej Instytucji pośredniczącej zobowiązania do zapłaty kwoty Płatności Kartami Płatniczymi oraz dokonania przez PayU pozytywnej oceny ryzyka związanego z tą Płatnością Kartą Płatniczą, nie później niż 24 godziny od zakończenia przez osobę dokonującą Płatności Kartą Płatniczą procesu wydawania polecenia Płatności Kartą Płatniczą.

W przypadku braku uwierzytelnienia płatności, konto Klienta nie zostaje obciążone płatnością.

 • Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia paragon lub na życzenie Kupującego fakturę VAT. Paragony i faktury VAT wysyłane są wraz z zakupionym towarem.
 • Opłata za produkty wykonywane na indywidualne zamówienie jest uiszczana przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

§ 7. Wymiana Towaru

 1. Zgodnie z Art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
 2. Sklep gwarantuje możliwość wymiany przez Kupującego zamówionego towaru w zakresie zamiany koloru lub rozmiaru zamawianego modelu. Wymiana jest bezpłatna z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 3. Zwrot w celu wymiany jest możliwy pod warunkiem przesłania informacji o chęci dokonania wymiany na adres: sklep@kropkawkropke.com.pl nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty doręczenia przesyłki oraz złożenia ponownego zamówienia na model podlegający wymianie w odpowiednim kolorze lub rozmiarze, z odpowiednią adnotacją w uwagach do zamówienia, iż jest to wymiana towaru.
 4. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa wymiany, towar należy odesłać na koszt własny na adres: Konrad Sojka, 03-943 Warszawa, ul. Radziłowska 3/16 wraz z dołączonymi informacjami o numerze zamówienia zwracanego i nowego zamówienia. Przesyłki przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
 5. Towar zostanie wymieniony na wskazany przez klienta tylko w przypadku, gdy znajduje się on na stanie Sklepu Sprzedającego.
 6. Zrealizowane projekty indywidualne tworzone na specjalne zamówienie Klienta,nie podlegają wymianie.

§ 8. Zwroty i Reklamacje

 1. W razie stwierdzenia wady towaru, Kupujący:
  1. może skorzystać z uprawnień określonych w przekazanym mu dokumencie gwarancji przy wyłączeniu uprawnień wynikających z rękojmi;
  2. w przypadku, gdy jest konsumentem, może nadto skorzystać z uprawnień określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta uznając, że nabyty przez niego towar jest niezgodny z umową. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sprzedającego doprowadzenia zakupionego towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, gdy towar ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono Klienta, albo jeżeli towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 2. Reklamacji nie podlega w szczególności: uszkodzenie wynikłe z niewłaściwego użytkowania i prania oraz zmiana przez Kupującego oceny wartości użytkowych produktu/ów.
 3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym na adres: sklep@kropkawkropke.com.pl.
 4. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie uszkodzonego towaru na adres: Konrad Sojka, 03-943 Warszawa, ul. Radziłowska 3/16 wraz z dowodem zakupu, numerem zamówienia, opisaną wadą produktu i danymi korespondencyjnymi Kupującego oraz numerem rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy.
 5. Zrealizowane projekty indywidualne tworzone na specjalne zamówienie Klienta,nie podlegają zwrotom.
 6. W razie uwzględnienia reklamacji w trybie przewidzianym w ust 1b), Sprzedający zwróci Kupującemu udokumentowaną należność obejmującą koszty dostawy i odesłania towaru przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego.

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu nie będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wskazanego w pouczeniu o odstąpieniu od umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, i doręczenie go na adres pocztowy Sklepu (Konrad Sojka, 03-943 Warszawa, ul. Radziłowska 3/16), z jednoczesnym zwrotem na ten adres towaru, którego dotyczyła umowa w stanie niezmienionym, nieużywanego, nieuszkodzonego i kompletnego, w jego oryginalnym opakowaniu i ze wszystkimi metkami i dodatkami, które Kupujący otrzymał w wyniku realizacji zamówienia, oraz paragonem lub fakturą.
 2. W przypadku zamówień na więcej niż jeden produkt i zwrocie części zamówienia należy zatrzymać kopię dowodu sprzedaży, a oryginał wraz z towarem odesłać na adres siedziby Sprzedającego.
 3. Zwrot uiszczonej przez Kupującego kwoty nastąpi przelewem, w przeciągu 14 (czternastu) dni roboczych na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Kupujący zobowiązany jest odesłać towar do Sprzedającego na swój koszt.Formularz zwrotu do pobrania

§ 10. Polityka Prywatności

 1. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Kupujących z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zapewnia Kupującemu prawo wglądu i poprawiania jego danych osobowych, a także zobowiązuje się zaniechać przetwarzania tych danych w razie wniesienia przez Kupującego stosownego żądania. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami, które określa:
  1. ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

§ 11. Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 2. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupujących za pomocą wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania na konto Kupujący będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu.
 4. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Kupujący nie jest uprawniony do zamawiania towarów oferowanych przez Sprzedającego.
 5. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

§12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest konsumentem, zostaje poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.